Υπηρεσίες

Audit – Υπηρεσίες Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών

Γνωρίζετε ότι ο εξωτερικός έλεγχος ενισχύει την εμπιστοσύνη των χρηστών των οικονομικών καταστάσεων και προσθέτουν σημαντική αξία στη Διοίκηση των εταιρειών και των μελών που την απαρτίζουν.

Η μακροχρόνια εμπειρία μας στις μεγαλύτερες διεθνείς ελεγκτικές εταιρείες επιτρέπει να παρέχουμε σε εσάς υψηλού επιπέδου ελεγκτικές υπηρεσίες ανταποκρινόμενες πλήρως στις ανάγκες των επιχειρήσεων προσδίδοντας ταυτόχρονα υψηλή προστιθέμενη αξία.

Ελεγκτικές υπηρεσίες

Οι υπηρεσίες αναλυτικά είναι:

 • Τακτικοί και έκτακτοι έλεγχοι βάσει ΔΠΧΑ ή ΕΛΠ
 • Επισκόπηση ενδιάμεσης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης
 • Έλεγχοι βασιζόμενοι στο «ΔΠΑΔ 3000» σχετικό με αναθέσεις εύλογης διασφάλισης άλλη από τον έλεγχο ιστορικών χρηματοοικονομικών πληροφοριών
 • Εργασίες εκτέλεσης προσυμφωνημένων διαδικασιών
 • Ειδικοί έλεγχοι Εθνικών και Ευρωπαϊκών προγραμμάτων χρηματοδότησης
 • Διαχειριστικοί έλεγχοι
 • Έλεγχοι ορκωτών λογιστών για συγχωνεύσεις, αποσχίσεις και εξαγορές

Tax – Υπηρεσίες Φορολογικών Αντικειμένων

Γνωρίζετε ότι η πρόληψη και η αποτελεσματικότερη διαχείριση των περίπλοκων φορολογικών αντικειμένων αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο για την επίτευξη των εταιρικών στόχων.

Φορολογικές Υπηρεσίες

Σε αυτό το  ασταθές φορολογικό περιβάλλον με την αυξανόμενη πίεση για πληροφόρηση στις ρυθμιστικές αρχές και την συμμόρφωση με τις εκάστοτε φορολογικές διατάξεις και ρυθμίσεις λειτουργούμε υπεύθυνα απέναντι στις απαιτήσεις σας για αποτελεσματική αντιμετώπιση των όποιων φορολογικών ζητημάτων ανακύψουν.

 • Φορολογικοί έλεγχοι

Βάσει  των διατάξεων του άρθρου 65Α του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν.4174/2013, Φ.Ε.Κ. 170Α’), σχετικά με το Ετήσιο Πιστοποιητικό που εκδίδεται από Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές, παρέχουμε συναφείς υπηρεσίες όλων των φορολογικών αντικειμένων συμμορφούμενοι πάντα  με τους κανόνες δεοντολογίας και εκτελώντας υπεύθυνα τις απαιτήσεις του φορολογικού νόμου

 • Ενδοομιλικές συναλλαγές-φάκελοι τεκμηρίωσης
 • ΦΠΑ και Έμμεσοι Φόροι
 • Εξεζητημένα φορολογικά αντικείμενα
 • Διαγνωστικοί φορολογικοί έλεγχοι
 • Υπηρεσίες διεθνούς φορολογικού σχεδιασμού και ανάλυση του φορολογικού καθεστώτος για επιχειρήσεις με παρουσία στο εξωτερικό

Advisory – Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Γνωρίζετε ότι η εξωτερίκευση εργασιών λειτουργεί ως ο  χρυσός κανόνας για την πρόσληψη υψηλού επιπέδου υπηρεσιών από ειδικούς με αποτέλεσμα την επικέντρωση των διοικούντων στην επιχείρηση τους και στην μεγιστοποίηση των επιχειρηματικών τους στόχων.

Ανάθεση Λογιστικών και Φορολογικών Εργασιών και Συμβουλευτικές υπηρεσίες

Παρέχουμε ένα ευρύ φάσμα λογιστικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών σε μικρού και μεσαίου μεγέθους εταιρείες βασιζόμενοι στη μακρόχρονη εμπειρία μας στην λογιστική επιστήμη και τους κανόνες που την διέπουν αλλά και την εις βάθος εξοικείωση μας με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.

 • Ανάθεση λογιστηρίου (τήρηση λογιστικών αρχείων -βιβλίων & στοιχείων) και υπηρεσίες επίβλεψης λογιστηρίου
 • Προετοιμασία οικονομικών καταστάσεων και οικονομικών αναφορών προς την διοίκηση
 • Υπηρεσίες μισθοδοσίας
 • Συμμόρφωση με τα ΕΛΠ και ΔΠΧΑ
 • Εξέταση προσδοκώμενης οικονομικής πληροφόρησης
 • Μελέτη βιωσιμότητας /σκοπιμότητας